Opinie o Nas

Mega

zniżki

sprawdź

Rabaty

Sklep Lampkar.pl obsługiwany jest przez Przedsiebiorstwo "Lampka R" Renata Jurczyk, ul.Bialska 59a m39, 42-218 Częstochowa,  REGON: 243288702, NIP: 573-166-17-01, wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności gospodarczej.

 Definicje:

 1. sklep internetowy - strona internetowa znajdująca się pod adresem https://lampkar.pl

 2. sprzedawca – LAMPKA R Renata Jurczyk w Częstochowie przy ul. Bialskiej 59/39 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 3. użytkownik - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada dostęp do sklepu internetowego,

 4. konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki zawierania i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, warunki ich rozwiązywania oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego utrwalenie przez użytkownika.

 4. Informacja o towarach, znajdująca się w sklepie internetowym, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 5. Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w drodze przesłania przez użytkownika zamówienia (oferty) dotyczącego towaru, o którym informacja znajduje się w sklepie internetowym i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie.

Przedmiot umowy

 1. Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym informację o towarach, które mogą być przedmiotem zawartej z użytkownikiem umowy.

 2. Treści zawarte w opisach towarów są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru

 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym:

  1. są fabrycznie nowe

  2. wolne od wad fizycznych i prawnych,

  3. zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i dopuszczone do sprzedaży na tym rynku.

 4. Wraz z towarem, sprzedawca wydaje użytkownikowi posiadane przez siebie dokumenty dotyczące towaru w tym standardowe elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi albo konserwacji, załączone przez producenta towaru, a także dokument gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta.

 5. Potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym jest w przypadku konsumentów paragon lub faktura (o, ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania w przewidzianym prawem terminie), a w przypadku innych użytkowników faktura.Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. W celu przygotowania zamówienia (oferty) użytkownik powinien:

- dokonać wyboru towaru w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”,

-po dokonaniu wyboru ilości towaru, zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku,

- wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane użytkownika niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się,

- dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności,

- zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki,

- zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie

 1. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia, w tym dostępności towaru i na adres elektroniczny podany przez użytkownika przesyła wiadomość elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia. Przesłanie tej informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

 2. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji, użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zamówionego towaru.

 3. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez całą dobę.

 4. W przypadku, gdy podczas weryfikacji zamówienia okaże się, że:

- użytkownik podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,

- brak jest kontaktu z użytkownikiem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,

-zamówienie zostało nieprawidłowo złożone przez użytkownika,

-występuje podejrzenie działania użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych, sprzedawca może nie przyjąć zamówienia, o czym niezwłocznie informuje użytkownika.

 1. Jeżeli sprzedawca nie może przyjąć zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym użytkownika. Sprzedawca może zaproponować użytkownikowi inny towar o podobnych właściwościach i cenie, wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej podany przez użytkownika. W takiej sytuacji, użytkownik może przyjąć ofertę Sprzedawcy lub zrezygnować z zakupu. Użytkownik przesyła Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres Sprzedawcy ze swoją decyzją.

Cena oraz płatności

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym w zakładce „Koszty wysyłki” oraz wyświetla się przy składaniu zamówienia w ramach wyboru sposobu dostawy.

 2. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności. Do wyboru są:

- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy po przyjęciu zamówienia, a przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty na konto bankowe)

- płatność za pobraniem realizowana przy odbiorze towaru wysłanego na adres wskazany przez użytkownika w zamówieniu,

- płatność za pośrednictwem platformy PayU

3. Towar dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX.

Koszty dostawy wskazane są w sklepie internetowym i są uwzględniane na fakturze lub paragonie, w odrębnej od ceny towaru pozycji.

Dostarczenie towaru- Wysyłka

 1. Przy otrzymaniu przesyłki użytkownik ma prawo sprawdzenia jej kompletności oraz ustalenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik ma prawo odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

 2. Wszystkie przesyłki do użytkownika są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia pokrywa sprzedawca.

 3. Towar jest dostarczany do użytkownika w możliwie najkrótszym terminie od 3 -7 dni. Jeśli z jakiegoś powodu dostawa towaru będzie dłuższa niż podany zakres czasowy sprzedajćy niezwłocznie poinformuje o tym konsumenta.

 4. Paczki wysyłamy firmą kurierską DPD. Wdrożony został także system odbiorów osobistych paczek w lokalnych punktach DPD Pickup w całym kraju.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając oświadczenie sprzedającemu w taki sposób, który ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną sprzedawca przesyła niezwłocznie konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.

 3. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w sklepie internetowym.

 4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło zanim sprzedawca przyjął zamówienie, zamówienie to przestaje wiązać.

 Zwroty

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zapłacona przez niego cena wraz z kosztami dostawy jest mu niezwłocznie zwracana w formie przez niego wskazanej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów, o których mowa wyżej, do czasu otrzymania od konsumenta towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, towar wraz z innymi rzeczami, które otrzymał on w ramach promocji, jeżeli zostały dostarczone wraz z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Zwracany towar powinien być dostarczony sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy wskazanego w regulaminie. Zwrot następuje na koszt konsumenta.

 4. Zwroty proszę kierować na adres biura-magazynu firmy: LAMPKA R ul. Szajnowicza-Iwanowa 59, 42-200 Częstochowa

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

LAMPKA R Renata Jurczyk

tel: 600 232 608

E-mail: info@lampkar.pl

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………

1) Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………………

2) Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………..

3) Adres konsumenta: ……………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: ………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, data: …………………………………..

Numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy za odesłany towar

…………………………………………………………………………………………………… 

Reklamacje

 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym:

- objęte są gwarancją producenta, o ile dokument gwarancji został załączony do towaru

- objęte są rękojmią z tytułu wad fizycznych i prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie do 2 lat od wydania nowego towaru lub w okresie do 1 roku od wydania towaru używanego, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Użytkownik ma prawo wyboru uprawnień, z których chce skorzystać

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej sprzedawcy info@lampkar.pl lub w każdy inny sposób, tak, by informacja ta dotarła do sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji wysyłając użytkownikowi wiadomość elektroniczną.

 2. Po złożeniu reklamacji użytkownik odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy, na adres jego siedziby wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy wraz z reklamacją. Sprzedawca powinien się ustosunkować do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli żądanie użytkownika dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny ze wskazaniem obniżonej ceny brak ustosunkowania się sprzedawcy we wskazanym wyżej terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonując rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub, jeśli użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.

 3. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

 4. Dane osobowe użytkownika będącego osobą fizyczną nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę.

 5. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, to jest ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 2. Informacje i zdjęcia towarów prezentowane w sklepie internetowym podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Polityka Prywatności-RODO

 

Klauzula informacyjna

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

•    Administratorem przetwarzania danych osobowych, o których mowa, jest "Lampka R" Renata Jurczyk w siedzibą pod adresem ul.Bialska 59A m.39, 42-218 Częstochowa, NIP: 573-166-17-01, REGON: 230179216(dalej „My”lub „Lampkar”).

•    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz skontaktować się z nami, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacji:

•  E-mail: info@lampkar.pl

•  Telefon: +48 695801134

•  Adres pocztowy: Lampka R" Renata Jurczyk, ul.Bialska 59A m.39, 42-218 Częstochowa.

 

Skąd mamy Twoje dane?

•    Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas założenia konta w naszym sklepie, ale także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszym sklepie internetowym.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej postawie prawnej?

•    Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

•  umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży drogą elektroniczną,

•  zakładania i zarządzania Twoim kontem, do zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

•  obsługi reklamacji w Lampkar w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 

•  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

•  Realizacji usługi newsletter oraz powiadamiania o ofertach promocyjnych od naszych partnerów.

•  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

•    Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

•   Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

•    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kierując zgłoszenie na wskazane powyżej kanały komunikacji.

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

•    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

Jakie dane będą zbierane?

•    Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

•  Tytuł, Imię, Nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia (w przypadku założenia Konta na naszej stronie),

•  Nazwa kontaktu, Imię, Nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku złożenia zamówienia bez założenia Konta),

•   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Lampkar. 

•    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

 

Jakie masz uprawnienia wobec Lampkar w zakresie przetwarzania danych osobowych

•    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

•    Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

•  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

•  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Lampkar; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

•  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

•  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

•    Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

•  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

•  Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

•    Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

 

Jakie długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

•    Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

•  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

•  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

•  zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

•  maksymalnie przez okres 1 roku od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Czy twoje dane osobowe są udostępniane?

•    Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

 

Czy twoje dane osobowe są przetwarzane automatycznie (profilowanie)?

•    Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W jaki sposób możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?

•    Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).